[ประกาศผลการแข่งขัน] [พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการ] [พิมพ์เกียรติบัตรครู และ นักเรียน]
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2.   4,000 นายณฐ ฝุ่นเงิน ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา   3,000 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2.  2,000 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ   500 นายสนธยา หลักทอง ผอ.กลุ่ม Itec   500 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   500 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์   500 นางวิรัชดาวัลย์ ปัตลา ข้าราชการบำนาญ   2,000 น.ส.ชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์  200 คุณครูวีนัสรินทร์ คำคง ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด  309 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี  499 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบฯ  100 รองฯเจริญ ราชโสภา พร้อมครอบครัว   500 คุณครูลำไย กาญจนกัณโห   199 คุณครูอุไรวรรณ เชื้อเพชร   200 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว   500 ผอ.สิงห์ประเสริฐ โคตรนาคำ   500 น.ส.ฐิตวันต์ วรรณโชติ   206 น.ส.วิลาสินี วงษ์ประทุม   499 นางรุ่งนภา บุราณสาร   119 ผอ.สมสมัย คำภูแสน   500 ผอ.สุภพ พิลาโสภา   1,000 รองฯสุนทร สีดาบุตร   599 ผอ.เกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   500 คุณยายทองปอนด์ จันทร์โพธิ์ พร้อมครอบครัว   3,500 นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี  500 นางจิราพร แก้วผลึก  200 นายชอบกิจ กนกหงส์  50 น.ส.รัชดาพร พัฒคาต  60 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน  100 นายพิชญาย์ ไพสีขาว  20 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน  500 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  100 น.ส.ชุติปภา ไตรทิพย์  50 น.ส.ฉลุไล วงษ์ประชุม  199 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์  50 นางวิราวรรณ ตันศิริ  100 นางนภสร มีระหันนอก  100 น.ส.สิริลักษณ์ ปัญญาวัน  160 นางฉายา กองแก้ว  300 นายทวีพงษ์ กองแก้ว  200 นางบุญรวม ศรีสร้อย  500 นางดารุณี เจริญจิตร  100 นางธนิภากร กิตติภาวัลย์  100 รองฯปราณีต ศรีสร้อย  500 นางกมลทิพย์ ประชานันท์  333 นางสุวรรณี ทุมไมล์  108 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น  101 นางเกษมณี สานุศิษย์  105 น.ส.นิภาพร นันตา  110 น.ส.ธนพร มะณี  100 นายสมคิด ประครองญาติ  200 นางวราภรณ์ ไชยแสง  100 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง  299 น.ส.วลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว  100 นายอนุภาพ ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  1,000 น.ส.อตินุช ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  500 รองฯพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ  500 นางสุรีย์พร ปาละสานต์  109 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า  100 น.ส.พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ  200 Mr.stureholger Svantesson  500 ผอ.ชรินดา พิมพบุตร  1,000 ผอ.วุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์  200 ผอ.ถนัดพร ฝุ่นเงิน  200 ผอ.เยาวลักษณ์ ยศติวงศ์  209 ผอ.ผ่องฤดี  199 รก.ฟื้น  200 ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  500 ผอ.ประวิทย์ เหมะธุลิน  200 ผอ.บุญศรี ตาเมือง   500 ผอ.สมใจ ชนุคุณ  500 ผอ.จักรพันธ์ ต้นสายธนินท์   300 ผอ.ประสิทธิ์ จันทร์ไทย   300 นายสาโรจน์ ไชยคีนี   300 นายวิรัตน์ กุลชาติ   300 ผอ.ปัญญา วุฒนาม   500 ผอ.สายชล แก้วสนิท   300 รอง สำเนียง ไวยารัตน์   300 นายนวรัตน์ บัวชุม   300 นางทิพาพร แคล่วคล่อง   400 ศูนย์เครือข่ายที่ 9.   800 ผอ.แกล้วกล้า ประชานันท์   200 ผอ.สุภาพ ช่างสอน   200 ผอ.เสงี่ยม อัฐประจง   200 ผอ.ไพฑูรย์ ชัยประโคน   200 ผอ.อรรคพล ไชยตะมาตย์   200 นายสุขสิน นาเมืองรักษ์   100 น.ส.ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี   200 ผอ.เพชร บุญเลิศ   500 ศูนย์เครือข่ายที่ 17.   1,500 ผอ.จักรเพชร์ แฝงจันทร์   300 ผอ.ประพันธ์เด่น การุญ   100 ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   100 ผอ.ประเสริฐ ศักดาวงศ์   100 ผอ.ดิเรก กลยนี  100 ผอ.วินิจฉัย เหลาแตว   100 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   100 ผอ.คมกฤษณ์ คนยัง   100 ผอ.บรรจงศักดิ์ จินดาแป้น   100 ผอ.ไพรบ บุตรแสง  100 ผอ.มีชัย กลยณีย์  100 ผอ.เสมอ บุตรศรี  100 ผอ.ละอองเดือน คนยัง  100 ผอ.พันณาราย เมืองแสน  100 ผอ.ทัศน์ณรงค์ อัมราช  100 ผอ.จันทราศรี ทิพย์สิงห์  100 ผอ.ธีรพล ผ่องกมล  100 ผอ.ธนภัทร อุดมรัตนะกุล  100 ผอ.ทองพูล เรืองฤาหาร   200 ผอ.สมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์  200 ผอ.วีระศักดิ์ คำทะเนตร  1,000 ผอ.ทองดา พรหมเสนา  200 ผอ.อมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์  500 รก.ผอ.สุวคนธ์ พิมพาเลีย  100 ผอ.สุรเกียรติ รวมธรรม  200 ผอ.นัทธวัฒน์ เกษทองมา  500 ผอ.ประสิทธิชัย เบ้าคำ     300 ผอ.ปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.ภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร  200 ผอ.ยุทธพงษ์ คะตา   100 ผอ.ประไมย์ บุตรสา   100 ผอ.ศุภกิจ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.สุรชาติ สีเหลือง   100 ผอ.รัชตะ สมพมิตร   100 ผอ.วินิช ไตรโยธี   200 ผอ.สราวุฒิ บุญยืน   100 ผอ.สุภาพร กิณเรศ   100 ผอ.มานพ ติกาพันธ์   100 ผอ.ประพันธ์ ขันธพัฒน์   500 ผอ.จีระพงษ์ จันทรักษ์   100 ผอ.พิษณุ อุ่นคำ   100 ผอ.นรงค์ เห็นหลอด   300 ผอ.สุมิตร ท้าวเพชร   500 ผอ.เด่นณรงค์ มาลาทอง   100 ผอ.สุชาติ สุวรรณรงค์   100 ผอ.มานพ ศรีสร้อย   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 10.   1,000 โรงเรียนบ้านอูนดง   200 โรงเรียนบ้านหนองผือ   200 โรงเรียนบ้านนาเลา   200 โรงเรียนบ้านนาใน   200 โรงเรียนบ้านผักคำภู   200 โรงเรียนบ้านไร่ไฮ่   200 โรงเรียนบ้านคำข่า   200 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ   200 โรงเรียนบ้านโคก   200 โรงเรียนบ้านโนนอุดม   200 โรงเรียนบ้านทิดไทย   200 โรงเรียนบ้านคำแหว   200 ผอ.ยวงรัตน์ รัฐไสย   150 ผอ.อักษร ปรีชา   100 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด   100 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย   200 ดร.วิชาญ เกษเพชร   200 ผอ.พิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   200 โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิ   200 นายปริญญา สมัครการ   200 ผอ.อนุรักษ์ ดอนเส   500 รองฯปริวัฏฏ์ พุกพูน   500 ผอ.วินัย พิลาโสภา   100 นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์   100 ผอ.ประยูร หวานอ่อน   200 ผอ.นิตยา รอดเข็ม   100 ผอ.สุดารัตน์ ชนะมาร   500 คุณครูรัชฎามงคล บาลลา   200 ผอ.คำพอง อัตโยโค   200 ผอ.นิรุธ จันทะงาม   1,000 ผอ.อารมณ์ เหมะธุลิน   100 คุณครูทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา   100 คุณครูเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา   100 ผอ.วิญญา พรหมส่วน   100 นางอรอนงค์ สาขามุละ   100 ผอ.หนูทอง อินทวงษ์   100 ผอ.อวิรุทธ์ ก้อนอินทร์   1,000 ผอ.นิยม ผลมุ่ง   500 ผอ.สมหวัง มหาวัง   300 ผอ.ทนงศักดิ์ เจริญไชย   300 ผอ.รุ่งนภา ธิศรี   500 ผอ.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ   500 ผอ.ปารวี เจริญยศ   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 1.   3,000 ผอ.เรวัต หาระโคตร   200 ผอ.เสงี่ยม นรสาร   200 ผอ.รัชฎาพร ผิวเงิน   500 ผอ.เพลินพิศ ดาศักดิ์   100 ผอ.วิมล พรหมจักร   300 ผอ.มณีโสม พุทธโคตร   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 19.   820 ผอ.อภินันท์ ทิพเนตร   500 โรงเรียนทรายมูลฯ   1,000 ผอ.วีระชัย อินทรเกษม   300 ผอ.ธีรยุทธ คำทิพย์   299 ผอ.เนรมิต ไชยคุณ   399 ผอ.สมพร กองแก้ว   199 ผอ.ปัญญา คนงาม   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 20.   1,800 ผอ.พรชัย อำมุกคะ   500 ผอ.เรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ   200 ผอ.ไมตรี บนปาก   200 ผอ.บุญเพ็ง กุละนาม   200 ผอ.สมบูรณ์ พลเศษ   200 ผอ.บุญรัตน์ คำหล้า   200 ผอ.สุรพล บรรเทา   200 นางทองพูน บุตราช   100 ผอ.ถวัลย์ เขจรสัตย์   200 ผอ.ชัยรัตน์ ทิพย์บุญชู   500 ผอ.วิเศษ บุญเลิศ   500 ผอ.จิตติพงษ์ ศรแผลง   500 ผอ.ชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน   500 ผอ.ทวี แสนอุบล   300 ผอ.ชูทรัพย์ ภาวงศ์   300 ผอ.สุพจน์ พลหาญ   300 ผอ.โกวัฒน์ ศรีอุบล   200 ผอ.กฤษพงศ์ อยู่เย็น   200 ผอ.ชุมพร กรุณานำ   200 ผอ.สมพร เสนเสนา   100 นางมัณฑนา กาญจนพงศ์กิจ   200 ผอ.พอใจ อินทร์สา   200 นางดนุภัค กุจะพันธ์   200 โรงเรียนบ้านโคกศิลา   500 ผอ.สถาพร นาสุข   100   รวม 80,595 บาท
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
13 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
80 โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2/2558
ขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อ ตรวจสอบข้อมุูลนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม ปีการศึกษา 2/2558 และยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจกายน 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต ปี2558
รายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิต ปี 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รก.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ สพฐ.ได้โอนงบประมาณฯ 2558 กันไว้เบิกเหลื่อมปี (กระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่อมแซมอาคารฯ สิ่งก่อสร้าง โรงละ 100,000 บาท,150,000 บาท และ 200,000 บาท)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โอนเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
โอนเงินค่าอาหารกลางวัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาโครงการลดเวลาเรียนฯ
ขอให้โรงเรียนนำร่องตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แจ้งรายชื่อครูผู้สอนพลศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โอนเงินอาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แล้ว คลิกที่นี่
โอนเงินอาหารเสริม นม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด!!!!! 16 โรงเรียนที่ไม่ทำการยืนยันข้อมูล Data Management Center ข้อมูลฯ ณ เวลา 18.00 น.
16 โรงเรียนที่ไม่ทำการยืนยันข้อมูลฯ ณ เวลา 18.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2/2558
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่้วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ขอให้ ร.ร.ต้นสังกัดสรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยครบ 2 ปี มา สพป.สน.2 โดยด่วน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ เดือน ต.ค.58
โอนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. หมายเหตุ รายการหักชำระหนี้ของเดือน ตุลาคม 2558 ให้ไปชำระด้วยตัวเอง ยกเว้นประกันสังคม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งให้ข้าราชการครู มาขอรับเอกสารแจ้งการโอนเงินUndoจากกบข.
แจ้งให้ข้าราชการครูมารับเอกสารที่ กบข.ส่งมาให้เกี่ยวกับการโอนเงินUndo ที่กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด เหลือเวลาอีก 2 วัน !! กรอกข้อมูลใน ระบบ Data Management Center (DMC) ระยะที่ 2/2558 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ด่วนที่สุด!!กรอกข้อมูลใน ระบบ Data Management Center (DMC) ระยะที่ 2/2558 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกที่นี่
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ภาพ/ข่าว\" อีกมุมกล้อง
\"ภาพ/ข่าว\" อีกมุมกล้อง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดบ้าน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
เปิดบ้าน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/293 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155