[ประกาศผลการแข่งขัน] [พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการ] [พิมพ์เกียรติบัตรครู และ นักเรียน]
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2.   4,000 นายณฐ ฝุ่นเงิน ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา   3,000 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2.  2,000 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ   500 นายสนธยา หลักทอง ผอ.กลุ่ม Itec   500 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   500 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์   500 นางวิรัชดาวัลย์ ปัตลา ข้าราชการบำนาญ   2,000 น.ส.ชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์  200 คุณครูวีนัสรินทร์ คำคง ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด  309 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี  499 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบฯ  100 รองฯเจริญ ราชโสภา พร้อมครอบครัว   500 คุณครูลำไย กาญจนกัณโห   199 คุณครูอุไรวรรณ เชื้อเพชร   200 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว   500 ผอ.สิงห์ประเสริฐ โคตรนาคำ   500 น.ส.ฐิตวันต์ วรรณโชติ   206 น.ส.วิลาสินี วงษ์ประทุม   499 นางรุ่งนภา บุราณสาร   119 ผอ.สมสมัย คำภูแสน   500 ผอ.สุภพ พิลาโสภา   1,000 รองฯสุนทร สีดาบุตร   599 ผอ.เกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   500 คุณยายทองปอนด์ จันทร์โพธิ์ พร้อมครอบครัว   3,500 นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี  500 นางจิราพร แก้วผลึก  200 นายชอบกิจ กนกหงส์  50 น.ส.รัชดาพร พัฒคาต  60 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน  100 นายพิชญาย์ ไพสีขาว  20 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน  500 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  100 น.ส.ชุติปภา ไตรทิพย์  50 น.ส.ฉลุไล วงษ์ประชุม  199 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์  50 นางวิราวรรณ ตันศิริ  100 นางนภสร มีระหันนอก  100 น.ส.สิริลักษณ์ ปัญญาวัน  160 นางฉายา กองแก้ว  300 นายทวีพงษ์ กองแก้ว  200 นางบุญรวม ศรีสร้อย  500 นางดารุณี เจริญจิตร  100 นางธนิภากร กิตติภาวัลย์  100 รองฯปราณีต ศรีสร้อย  500 นางกมลทิพย์ ประชานันท์  333 นางสุวรรณี ทุมไมล์  108 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น  101 นางเกษมณี สานุศิษย์  105 น.ส.นิภาพร นันตา  110 น.ส.ธนพร มะณี  100 นายสมคิด ประครองญาติ  200 นางวราภรณ์ ไชยแสง  100 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง  299 น.ส.วลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว  100 นายอนุภาพ ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  1,000 น.ส.อตินุช ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  500 รองฯพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ  500 นางสุรีย์พร ปาละสานต์  109 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า  100 น.ส.พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ  200 Mr.stureholger Svantesson  500 ผอ.ชรินดา พิมพบุตร  1,000 ผอ.วุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์  200 ผอ.ถนัดพร ฝุ่นเงิน  200 ผอ.เยาวลักษณ์ ยศติวงศ์  209 ผอ.ผ่องฤดี  199 รก.ฟื้น  200 ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  500 ผอ.ประวิทย์ เหมะธุลิน  200 ผอ.บุญศรี ตาเมือง   500 ผอ.สมใจ ชนุคุณ  500 ผอ.จักรพันธ์ ต้นสายธนินท์   300 ผอ.ประสิทธิ์ จันทร์ไทย   300 นายสาโรจน์ ไชยคีนี   300 นายวิรัตน์ กุลชาติ   300 ผอ.ปัญญา วุฒนาม   500 ผอ.สายชล แก้วสนิท   300 รอง สำเนียง ไวยารัตน์   300 นายนวรัตน์ บัวชุม   300 นางทิพาพร แคล่วคล่อง   400 ศูนย์เครือข่ายที่ 9.   800 ผอ.แกล้วกล้า ประชานันท์   200 ผอ.สุภาพ ช่างสอน   200 ผอ.เสงี่ยม อัฐประจง   200 ผอ.ไพฑูรย์ ชัยประโคน   200 ผอ.อรรคพล ไชยตะมาตย์   200 นายสุขสิน นาเมืองรักษ์   100 น.ส.ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี   200 ผอ.เพชร บุญเลิศ   500 ศูนย์เครือข่ายที่ 17.   1,500 ผอ.จักรเพชร์ แฝงจันทร์   300 ผอ.ประพันธ์เด่น การุญ   100 ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   100 ผอ.ประเสริฐ ศักดาวงศ์   100 ผอ.ดิเรก กลยนี  100 ผอ.วินิจฉัย เหลาแตว   100 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   100 ผอ.คมกฤษณ์ คนยัง   100 ผอ.บรรจงศักดิ์ จินดาแป้น   100 ผอ.ไพรบ บุตรแสง  100 ผอ.มีชัย กลยณีย์  100 ผอ.เสมอ บุตรศรี  100 ผอ.ละอองเดือน คนยัง  100 ผอ.พันณาราย เมืองแสน  100 ผอ.ทัศน์ณรงค์ อัมราช  100 ผอ.จันทราศรี ทิพย์สิงห์  100 ผอ.ธีรพล ผ่องกมล  100 ผอ.ธนภัทร อุดมรัตนะกุล  100 ผอ.ทองพูล เรืองฤาหาร   200 ผอ.สมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์  200 ผอ.วีระศักดิ์ คำทะเนตร  1,000 ผอ.ทองดา พรหมเสนา  200 ผอ.อมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์  500 รก.ผอ.สุวคนธ์ พิมพาเลีย  100 ผอ.สุรเกียรติ รวมธรรม  200 ผอ.นัทธวัฒน์ เกษทองมา  500 ผอ.ประสิทธิชัย เบ้าคำ     300 ผอ.ปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.ภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร  200 ผอ.ยุทธพงษ์ คะตา   100 ผอ.ประไมย์ บุตรสา   100 ผอ.ศุภกิจ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.สุรชาติ สีเหลือง   100 ผอ.รัชตะ สมพมิตร   100 ผอ.วินิช ไตรโยธี   200 ผอ.สราวุฒิ บุญยืน   100 ผอ.สุภาพร กิณเรศ   100 ผอ.มานพ ติกาพันธ์   100 ผอ.ประพันธ์ ขันธพัฒน์   500 ผอ.จีระพงษ์ จันทรักษ์   100 ผอ.พิษณุ อุ่นคำ   100 ผอ.นรงค์ เห็นหลอด   300 ผอ.สุมิตร ท้าวเพชร   500 ผอ.เด่นณรงค์ มาลาทอง   100 ผอ.สุชาติ สุวรรณรงค์   100 ผอ.มานพ ศรีสร้อย   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 10.   1,000 โรงเรียนบ้านอูนดง   200 โรงเรียนบ้านหนองผือ   200 โรงเรียนบ้านนาเลา   200 โรงเรียนบ้านนาใน   200 โรงเรียนบ้านผักคำภู   200 โรงเรียนบ้านไร่ไฮ่   200 โรงเรียนบ้านคำข่า   200 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ   200 โรงเรียนบ้านโคก   200 โรงเรียนบ้านโนนอุดม   200 โรงเรียนบ้านทิดไทย   200 โรงเรียนบ้านคำแหว   200 ผอ.ยวงรัตน์ รัฐไสย   150 ผอ.อักษร ปรีชา   100 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด   100 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย   200 ดร.วิชาญ เกษเพชร   200 ผอ.พิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   200 โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิ   200 นายปริญญา สมัครการ   200 ผอ.อนุรักษ์ ดอนเส   500 รองฯปริวัฏฏ์ พุกพูน   500 ผอ.วินัย พิลาโสภา   100 นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์   100 ผอ.ประยูร หวานอ่อน   200 ผอ.นิตยา รอดเข็ม   100 ผอ.สุดารัตน์ ชนะมาร   500 คุณครูรัชฎามงคล บาลลา   200 ผอ.คำพอง อัตโยโค   200 ผอ.นิรุธ จันทะงาม   1,000 ผอ.อารมณ์ เหมะธุลิน   100 คุณครูทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา   100 คุณครูเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา   100 ผอ.วิญญา พรหมส่วน   100 นางอรอนงค์ สาขามุละ   100 ผอ.หนูทอง อินทวงษ์   100 ผอ.อวิรุทธ์ ก้อนอินทร์   1,000 ผอ.นิยม ผลมุ่ง   500 ผอ.สมหวัง มหาวัง   300 ผอ.ทนงศักดิ์ เจริญไชย   300 ผอ.รุ่งนภา ธิศรี   500 ผอ.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ   500 ผอ.ปารวี เจริญยศ   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 1.   3,000 ผอ.เรวัต หาระโคตร   200 ผอ.เสงี่ยม นรสาร   200 ผอ.รัชฎาพร ผิวเงิน   500 ผอ.เพลินพิศ ดาศักดิ์   100 ผอ.วิมล พรหมจักร   300 ผอ.มณีโสม พุทธโคตร   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 19.   820 ผอ.อภินันท์ ทิพเนตร   500 โรงเรียนทรายมูลฯ   1,000 ผอ.วีระชัย อินทรเกษม   300 ผอ.ธีรยุทธ คำทิพย์   299 ผอ.เนรมิต ไชยคุณ   399 ผอ.สมพร กองแก้ว   199 ผอ.ปัญญา คนงาม   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 20.   1,800 ผอ.พรชัย อำมุกคะ   500 ผอ.เรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ   200 ผอ.ไมตรี บนปาก   200 ผอ.บุญเพ็ง กุละนาม   200 ผอ.สมบูรณ์ พลเศษ   200 ผอ.บุญรัตน์ คำหล้า   200 ผอ.สุรพล บรรเทา   200 นางทองพูน บุตราช   100 ผอ.ถวัลย์ เขจรสัตย์   200 ผอ.ชัยรัตน์ ทิพย์บุญชู   500 ผอ.วิเศษ บุญเลิศ   500 ผอ.จิตติพงษ์ ศรแผลง   500 ผอ.ชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน   500 ผอ.ทวี แสนอุบล   300 ผอ.ชูทรัพย์ ภาวงศ์   300 ผอ.สุพจน์ พลหาญ   300 ผอ.โกวัฒน์ ศรีอุบล   200 ผอ.กฤษพงศ์ อยู่เย็น   200 ผอ.ชุมพร กรุณานำ   200 ผอ.สมพร เสนเสนา   100 นางมัณฑนา กาญจนพงศ์กิจ   200 ผอ.พอใจ อินทร์สา   200 นางดนุภัค กุจะพันธ์   200 โรงเรียนบ้านโคกศิลา   500 ผอ.สถาพร นาสุข   100   รวม 80,595 บาท
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 27 / พ.ย. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ( 29 / ) โดย general
[ 27 / พ.ย. / 2558 ] การเตรียมตัวสอบ ONET ทางช่อง DLTV 14 ( 228 / ) โดย admin
[ 27 / พ.ย. / 2558 ] ด่วนที่สุด แจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.สน.2 ที่ยังไม่ส่งสำเนาสัญญาจ้าง/ใบสั่งจ้างซ่อมแซมอาคารฯ ( 267 / ) โดย general
[ 26 / พ.ย. / 2558 ] ประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 181 / ) โดย prnews
[ 26 / พ.ย. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ( 39 / ) โดย general
[ 25 / พ.ย. / 2558 ] เทศกาลลอยกระทง อ.สว่างแดนดิน ( 220 / ) โดย prnews
[ 25 / พ.ย. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ( 69 / ) โดย general
[ 25 / พ.ย. / 2558 ] สอบ Pre-ONET ป.6 ม.3 15-16 ธ.ค.58 ( 336 / ) โดย admin
[ 24 / พ.ย. / 2558 ] มาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบ ( 222 / ) โดย prnews
[ 24 / พ.ย. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ( 68 / ) โดย general

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
27 / พ.ย. / 2558 : ( 164 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อนุมัติเงินงวด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04143/3691 ลว 26 พ.ย.58 เรื่องแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงบประมารายจ่าย ปีงบประมาณ 59
18 / พ.ย. / 2558 : ( 764 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโอนเงินการศึกษาบุตร วันที่ 18 พ.ย. 58
โอนการศึกษาบุตร ตามรายละเอียดทีแนบมาพร้อมนี้
12 / พ.ย. / 2558 : ( 710 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2558 บัดนี้ สพฐ.ได้โอนงบประมาณฯ 2558 กันไว้เบิกเหลื่อมปี (กระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่อมแซมอาคารฯ สิ่งก่อสร้าง โรงละ 100,000 บาท,150,000 บาท และ 200,000 บาท)
9 / พ.ย. / 2558 : ( 567 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการทุกงบ เดือน ต.ค.58
โอนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น. หมายเหตุ รายการหักชำระหนี้ของเดือน ตุลาคม 2558 ให้ไปชำระด้วยตัวเอง ยกเว้นประกันสังคม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
23 / พ.ย. / 2558 : ( 73 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
13 / พ.ย. / 2558 : ( 479 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
28 / ต.ค. / 2558 : ( 685 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 / ต.ค. / 2558 : ( 812 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
4 / พ.ย. / 2558 : ( 668 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!!กรอกข้อมูลใน ระบบ Data Management Center (DMC) ระยะที่ 2/2558 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
กรอกข้อมูลใน ระบบ Data Management Center (DMC) ระยะที่ 2/2558 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
30 / ต.ค. / 2558 : ( 914 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด !!! แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสารธณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
รายงานข้อมูลการชำระหนี้ค่าสารธณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
22 / ต.ค. / 2558 : ( 364 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
15 / ก.ย. / 2558 : ( 523 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!!ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างหน่วยงาน
ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างหน่วยงาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 / พ.ย. / 2558 : ( 217 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แจ้งโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ทุกแห่่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียอนุบาลประจำอำเภอ โรงเรียนละ 2 คน เข้ารับการอบรมตามจุดที่กำหนด
19 / พ.ย. / 2558 : ( 310 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตารางสอบ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษ
ตารางกำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
19 / พ.ย. / 2558 : ( 516 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดส่่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
19 / พ.ย. / 2558 : ( 403 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเสนอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการึครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 2 ให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน 30 พ.ย.2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
16 / พ.ย. / 2558 : ( 199 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การสรุปและรายงาน \"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\"
โรงเรียนนำร่องฯ เตรียมข้อมูลตามแบบไฟล์แนบเพื่อประชุม ในวันที่ 18 พ.ย.
3 / พ.ย. / 2558 : ( 393 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แบบบันทึกทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR
แบบบันทึกทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR
27 / ต.ค. / 2558 : ( 839 / ) โดย supervise
5 stars ( 5 / 1 )
ผลการทดสอบการอ่านออก/อ่านคล่องชั้น ป.๑ - ๖ ตามนโยบายอ่านออกเขียนได้
ผลการทดสอบการอ่านออก/อ่านคล่องชั้น ป.๑ - ๖ ตามนโยบายอ่านออกเขียนได้
16 / ต.ค. / 2558 : ( 337 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ใบกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ใบกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 / พ.ย. / 2558 : ( 96 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการเด็กไทยแก้มใสฉบับสมบูรณ์
แจ้งโรงเรียนเมธาศึกษา รายงานความก้าวหน้าโครงการเด็กไทยแก้มใสฉบับสมบูรณ์
18 / พ.ย. / 2558 : ( 169 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ข้้นตอนการแก้ไข+เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค
ข้้นตอนการแก้ไข+เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค
17 / พ.ย. / 2558 : ( 176 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจกสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟัน สวยยิ้มใส ประจำปี 2558
แจกโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ไปรับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2558
3 / พ.ย. / 2558 : ( 393 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีกิจกรรมบริหารร่างกายหน้าเสาธงช่วงเช้า
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลกิจกรรมบริหารร่างกายหน้าเสาธงช่วงเช้า ตามแบบรายงาน ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 ข่าวสารทั่วไป
6 / ส.ค. / 2558 : ( 558 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สำรวจผู้บริหารโรงเรียนขาดเล็กที่มีความประสงค์ร่วมศึกาาดูงาน โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
สำรวจผู้บริหารโรงเรียนขาดเล็กที่มีความประสงค์ร่วมศึกาาดูงาน โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
21 / มิ.ย. / 2558 : ( 390 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หน้าหอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
15 / มิ.ย. / 2558 : ( 566 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลิกโฉม ๐๗
การอบรมพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมภูส้มโฮง
20 / พ.ค. / 2558 : ( 442 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
24 / พ.ย. / 2558 : ( 85 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การส่งผลงานเข้ารับ\"รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS) คลิกT
เป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี สนใจส่งผลงานภายในที่ 14 ธ.ค.58 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
24 / พ.ย. / 2558 : ( 131 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจ นิเทศและติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนคลิกที่นี่
แจ้งปฏิทินการตรวจ นิเทศและติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
18 / พ.ย. / 2558 : ( 130 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดขั้นต้นของโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลคลิกที่นี่
กรอกตัวชี้วัดโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
11 / พ.ย. / 2558 : ( 183 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
โอนเงินค่าอาหารกลางวัน

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
15 / มี.ค. / 2558 : ( 1945 / ) โดย audit
2 stars ( 2 / 1 )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
29 / ก.ย. / 2557 : ( 649 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 1513 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 813 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
4 / พ.ย. / 2558 : ( 149 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...
30 / ต.ค. / 2558 : ( 113 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คุรุสภาเปิดให้บริการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน
ในระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558...
30 / ต.ค. / 2558 : ( 136 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
(ปรับปรุงล่าสุด ต.ค.58)
30 / ต.ค. / 2558 : ( 336 / ) โดย kuru
5 stars ( 5 / 1 )
นำครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภา...

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1562 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1387 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1671 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 1159 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 626 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 3180 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3448 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3682 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดีเด่น ( อ่าน : 261 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในการทดสอบและการประเมินในระดับชาติดีเด่น ( อ่าน : 171 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 159 ) เจ้าของ a
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 144 ) เจ้าของ a
[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อการรับรู้ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงโน ( อ่าน : 262 ) เจ้าของ นางสาวรักษินันท์ ปานนิล
[ 23 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 341 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 20 / มี.ค. / 2558 ] การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 561 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 478 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 457 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 563 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์

 เผยแพร่ download
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 5-การขอลาออก (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอใช้บริการอาคารสถานที่ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การออกใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218

 กลุ่มงานสารสนเทศ
27 / ส.ค. / 2558 : ( 495 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรครั้งที่ 12 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65) ปีการศึกษา 2558
แจ้งปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรครั้งที่ 12 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65) ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 514 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1470 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 1213 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 105089 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
27 / พ.ย. / 2558 : ( 19 / ) โดย 47020155
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มหกรรมกีฬาศูนย์ฯ 15

มหกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 15
27 / พ.ย. / 2558 : ( 38 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ชายหาดศูนย์๑๘

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดศูนย์เครือข่ายที่๑๘ ประจำปี๒๕๕๘
26 / พ.ย. / 2558 : ( 34 / ) โดย 47020175
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิลูกเสือไทย โดยมีนางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเ
26 / พ.ย. / 2558 : ( 46 / ) โดย 47020228
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านภูตะคาม จัดกิจกรรม\"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านภูตะคาม จัดกิจกรรม \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปี ๒๕๕๘
25 / พ.ย. / 2558 : ( 85 / ) โดย 47020229
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดกิจกรรม \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดกิจกรรม \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
25 / พ.ย. / 2558 : ( 91 / ) โดย 47020037
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติศูนย์เครือข่ายที่ 4

วันพุูธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมชมการแข่งขันกีฬาและเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
25 / พ.ย. / 2558 : ( 105 / ) โดย 47020166
1 stars ( 1 / 1 )
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิทยาศาสตร์
21 / พ.ย. / 2558 : ( 220 / ) โดย 47020166
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ

โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ สาขาวิทยาศาสตร์
21 / พ.ย. / 2558 : ( 129 / ) โดย 47020032
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มหกรรมกีฬาศูนย์ฯ 3 ผักคำภูเกมส์

โรงเรียนบ้านผักคำภูจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดฯ ครั้งที่ 12 ปี 2558
20 / พ.ย. / 2558 : ( 74 / ) โดย 47020158
5 stars ( 5 / 1 )
มหกรรมกีฬาโซนเสือใต้ ตำบลตาลโกน-ตาลเนิ้ง ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 17

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโซนตำบลตาลโกน-ตาลเนิ้ง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 จัดมหกรรมกีฬาโซนเสือใต้ ตำบลตาลโกน-ตาลเนิ้ง ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 17

  Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155