รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2.   4,000 นายณฐ ฝุ่นเงิน ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา   3,000 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2.  2,000 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ   500 นายสนธยา หลักทอง ผอ.กลุ่ม Itec   500 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   500 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์   500 นางวิรัชดาวัลย์ ปัตลา ข้าราชการบำนาญ   2,000 น.ส.ชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์  200 คุณครูวีนัสรินทร์ คำคง ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด  309 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี  499 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบฯ  100 รองฯเจริญ ราชโสภา พร้อมครอบครัว   500 คุณครูลำไย กาญจนกัณโห   199 คุณครูอุไรวรรณ เชื้อเพชร   200 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว   500 ผอ.สิงห์ประเสริฐ โคตรนาคำ   500 น.ส.ฐิตวันต์ วรรณโชติ   206 น.ส.วิลาสินี วงษ์ประทุม   499 นางรุ่งนภา บุราณสาร   119 ผอ.สมสมัย คำภูแสน   500 ผอ.สุภพ พิลาโสภา   1,000 รองฯสุนทร สีดาบุตร   599 ผอ.เกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   500 คุณยายทองปอนด์ จันทร์โพธิ์ พร้อมครอบครัว   3,500 นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี  500 นางจิราพร แก้วผลึก  200 นายชอบกิจ กนกหงส์  50 น.ส.รัชดาพร พัฒคาต  60 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน  100 นายพิชญาย์ ไพสีขาว  20 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน  500 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  100 น.ส.ชุติปภา ไตรทิพย์  50 น.ส.ฉลุไล วงษ์ประชุม  199 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์  50 นางวิราวรรณ ตันศิริ  100 นางนภสร มีระหันนอก  100 น.ส.สิริลักษณ์ ปัญญาวัน  160 นางฉายา กองแก้ว  300 นายทวีพงษ์ กองแก้ว  200 นางบุญรวม ศรีสร้อย  500 นางดารุณี เจริญจิตร  100 นางธนิภากร กิตติภาวัลย์  100 รองฯปราณีต ศรีสร้อย  500 นางกมลทิพย์ ประชานันท์  333 นางสุวรรณี ทุมไมล์  108 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น  101 นางเกษมณี สานุศิษย์  105 น.ส.นิภาพร นันตา  110 น.ส.ธนพร มะณี  100 นายสมคิด ประครองญาติ  200 นางวราภรณ์ ไชยแสง  100 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง  299 น.ส.วลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว  100 นายอนุภาพ ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  1,000 น.ส.อตินุช ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  500 รองฯพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ  500 นางสุรีย์พร ปาละสานต์  109 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า  100 น.ส.พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ  200 Mr.stureholger Svantesson  500 ผอ.ชรินดา พิมพบุตร  1,000 ผอ.วุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์  200 ผอ.ถนัดพร ฝุ่นเงิน  200 ผอ.เยาวลักษณ์ ยศติวงศ์  209 ผอ.ผ่องฤดี  199 รก.ฟื้น  200 ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  500 ผอ.ประวิทย์ เหมะธุลิน  200 ผอ.บุญศรี ตาเมือง   500 ผอ.สมใจ ชนุคุณ  500 ผอ.จักรพันธ์ ต้นสายธนินท์   300 ผอ.ประสิทธิ์ จันทร์ไทย   300 นายสาโรจน์ ไชยคีนี   300 นายวิรัตน์ กุลชาติ   300 ผอ.ปัญญา วุฒนาม   500 ผอ.สายชล แก้วสนิท   300 รอง สำเนียง ไวยารัตน์   300 นายนวรัตน์ บัวชุม   300 นางทิพาพร แคล่วคล่อง   400 ศูนย์เครือข่ายที่ 9.   800 ผอ.แกล้วกล้า ประชานันท์   200 ผอ.สุภาพ ช่างสอน   200 ผอ.เสงี่ยม อัฐประจง   200 ผอ.ไพฑูรย์ ชัยประโคน   200 ผอ.อรรคพล ไชยตะมาตย์   200 นายสุขสิน นาเมืองรักษ์   100 น.ส.ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี   200 ผอ.เพชร บุญเลิศ   500 ศูนย์เครือข่ายที่ 17.   1,500 ผอ.จักรเพชร์ แฝงจันทร์   300 ผอ.ประพันธ์เด่น การุญ   100 ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   100 ผอ.ประเสริฐ ศักดาวงศ์   100 ผอ.ดิเรก กลยนี  100 ผอ.วินิจฉัย เหลาแตว   100 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   100 ผอ.คมกฤษณ์ คนยัง   100 ผอ.บรรจงศักดิ์ จินดาแป้น   100 ผอ.ไพรบ บุตรแสง  100 ผอ.มีชัย กลยณีย์  100 ผอ.เสมอ บุตรศรี  100 ผอ.ละอองเดือน คนยัง  100 ผอ.พันณาราย เมืองแสน  100 ผอ.ทัศน์ณรงค์ อัมราช  100 ผอ.จันทราศรี ทิพย์สิงห์  100 ผอ.ธีรพล ผ่องกมล  100 ผอ.ธนภัทร อุดมรัตนะกุล  100 ผอ.ทองพูล เรืองฤาหาร   200 ผอ.สมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์  200 ผอ.วีระศักดิ์ คำทะเนตร  1,000 ผอ.ทองดา พรหมเสนา  200 ผอ.อมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์  500 รก.ผอ.สุวคนธ์ พิมพาเลีย  100 ผอ.สุรเกียรติ รวมธรรม  200 ผอ.นัทธวัฒน์ เกษทองมา  500 ผอ.ประสิทธิชัย เบ้าคำ     300 ผอ.ปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.ภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร  200 ผอ.ยุทธพงษ์ คะตา   100 ผอ.ประไมย์ บุตรสา   100 ผอ.ศุภกิจ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.สุรชาติ สีเหลือง   100 ผอ.รัชตะ สมพมิตร   100 ผอ.วินิช ไตรโยธี   200 ผอ.สราวุฒิ บุญยืน   100 ผอ.สุภาพร กิณเรศ   100 ผอ.มานพ ติกาพันธ์   100 ผอ.ประพันธ์ ขันธพัฒน์   500 ผอ.จีระพงษ์ จันทรักษ์   100 ผอ.พิษณุ อุ่นคำ   100 ผอ.นรงค์ เห็นหลอด   300 ผอ.สุมิตร ท้าวเพชร   500 ผอ.เด่นณรงค์ มาลาทอง   100 ผอ.สุชาติ สุวรรณรงค์   100 ผอ.มานพ ศรีสร้อย   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 10.   1,000 โรงเรียนบ้านอูนดง   200 โรงเรียนบ้านหนองผือ   200 โรงเรียนบ้านนาเลา   200 โรงเรียนบ้านนาใน   200 โรงเรียนบ้านผักคำภู   200 โรงเรียนบ้านไร่ไฮ่   200 โรงเรียนบ้านคำข่า   200 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ   200 โรงเรียนบ้านโคก   200 โรงเรียนบ้านโนนอุดม   200 โรงเรียนบ้านทิดไทย   200 โรงเรียนบ้านคำแหว   200 ผอ.ยวงรัตน์ รัฐไสย   150 ผอ.อักษร ปรีชา   100 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด   100 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย   200 ดร.วิชาญ เกษเพชร   200 ผอ.พิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   200 โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิ   200 นายปริญญา สมัครการ   200 ผอ.อนุรักษ์ ดอนเส   500 รองฯปริวัฏฏ์ พุกพูน   500 ผอ.วินัย พิลาโสภา   100 นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์   100 ผอ.ประยูร หวานอ่อน   200 ผอ.นิตยา รอดเข็ม   100 ผอ.สุดารัตน์ ชนะมาร   500 คุณครูรัชฎามงคล บาลลา   200 ผอ.คำพอง อัตโยโค   200 ผอ.นิรุธ จันทะงาม   1,000 ผอ.อารมณ์ เหมะธุลิน   100 คุณครูทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา   100 คุณครูเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา   100 ผอ.วิญญา พรหมส่วน   100 นางอรอนงค์ สาขามุละ   100 ผอ.หนูทอง อินทวงษ์   100 ผอ.อวิรุทธ์ ก้อนอินทร์   1,000 ผอ.นิยม ผลมุ่ง   500 ผอ.สมหวัง มหาวัง   300 ผอ.ทนงศักดิ์ เจริญไชย   300 ผอ.รุ่งนภา ธิศรี   500 ผอ.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ   500 ผอ.ปารวี เจริญยศ   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 1.   3,000 ผอ.เรวัต หาระโคตร   200 ผอ.เสงี่ยม นรสาร   200 ผอ.รัชฎาพร ผิวเงิน   500 ผอ.เพลินพิศ ดาศักดิ์   100 ผอ.วิมล พรหมจักร   300 ผอ.มณีโสม พุทธโคตร   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 19.   820 ผอ.อภินันท์ ทิพเนตร   500 โรงเรียนทรายมูลฯ   1,000 ผอ.วีระชัย อินทรเกษม   300 ผอ.ธีรยุทธ คำทิพย์   299 ผอ.เนรมิต ไชยคุณ   399 ผอ.สมพร กองแก้ว   199 ผอ.ปัญญา คนงาม   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 20.   1,800 ผอ.พรชัย อำมุกคะ   500 ผอ.เรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ   200 ผอ.ไมตรี บนปาก   200 ผอ.บุญเพ็ง กุละนาม   200 ผอ.สมบูรณ์ พลเศษ   200 ผอ.บุญรัตน์ คำหล้า   200 ผอ.สุรพล บรรเทา   200 นางทองพูน บุตราช   100 ผอ.ถวัลย์ เขจรสัตย์   200 ผอ.ชัยรัตน์ ทิพย์บุญชู   500 ผอ.วิเศษ บุญเลิศ   500 ผอ.จิตติพงษ์ ศรแผลง   500 ผอ.ชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน   500 ผอ.ทวี แสนอุบล   300 ผอ.ชูทรัพย์ ภาวงศ์   300 ผอ.สุพจน์ พลหาญ   300 ผอ.โกวัฒน์ ศรีอุบล   200 ผอ.กฤษพงศ์ อยู่เย็น   200 ผอ.ชุมพร กรุณานำ   200 ผอ.สมพร เสนเสนา   100 นางมัณฑนา กาญจนพงศ์กิจ   200 ผอ.พอใจ อินทร์สา   200 นางดนุภัค กุจะพันธ์   200 โรงเรียนบ้านโคกศิลา   500 ผอ.สถาพร นาสุข   100   รวม 80,595 บาท
[ประกาศ สพฐ. ] [คู่มือการใช้งาน ] [สมัครเข้าใช้งาน ] [เข้าหน้าหลักระบบ ] [ลืมชื่อ รหัสผ่าน] แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 เข้าระบบการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2

อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 3 / ส.ค. / 2558 ] กำหนดการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบล ( 140 / ) โดย prnews
[ 30 / ก.ค. / 2558 ] พบผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและพุสดุโรงเรียน ( 566 / ) โดย prnews
[ 29 / ก.ค. / 2558 ] แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เชี่ยวชาญ ( 375 / ) โดย admin
[ 29 / ก.ค. / 2558 ] แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล ( 156 / ) โดย supervise
[ 29 / ก.ค. / 2558 ] ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งปลากกัด ( 178 / ) โดย Prnews
[ 28 / ก.ค. / 2558 ] ขอเชิญคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีตำบล ( 308 / ) โดย prnews
[ 27 / ก.ค. / 2558 ] การณรงค์การใช้ผ้าไทย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558 ( 745 / ) โดย prnews
[ 27 / ก.ค. / 2558 ] ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด ( 373 / ) โดย prnews
[ 24 / ก.ค. / 2558 ] จนท.ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ( 369 / ) โดย prnews
[ 23 / ก.ค. / 2558 ] สพป.สน.2 สุดเจ๋ง...คว้ารางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนดีเด่น ( 475 / ) โดย supervise

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
29 / ก.ค. / 2558 : ( 1255 / ) โดย finance
1 stars ( 1 / 1 )
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและพยาบาล
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและพยาบาล (ส่วนหนึ่ง)
28 / ก.ค. / 2558 : ( 454 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญร่วมประชุม(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญร่วมประชุม(ผอ.โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง)
14 / ก.ค. / 2558 : ( 2046 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโอนเงินตกเบิก กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 เมษายน 2558
แจ้งโอนเงินตกเบิก กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 เมษายน 2558
9 / ก.ค. / 2558 : ( 834 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโอนเงินตกเบิกลูกจ้างประจำ
แจ้งโอนเงินตกเบิกลูกจ้างประจำ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
29 / ก.ค. / 2558 : ( 129 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2558
การเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 จากเดิมวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
13 / ก.ค. / 2558 : ( 402 / ) โดย general
5 stars ( 5 / 1 )
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อดำเนินการตามแนวทางตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (ประชุมด้วยตนเอง)
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อดำเนินการตามแนวทางตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (ประชุมด้วยตนเอง)
1 / ก.ค. / 2558 : ( 1261 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
30 / มิ.ย. / 2558 : ( 559 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
19 / มิ.ย. / 2558 : ( 1214 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
8 / มิ.ย. / 2558 : ( 505 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2558
โดยให้เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น.
2 / เม.ย. / 2558 : ( 1315 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
30 / มี.ค. / 2558 : ( 1225 / ) โดย itec
5 stars ( 5 / 1 )
จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษาเปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 20 เมษายน 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 / ส.ค. / 2558 : ( 56 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการ\"ครูดีในดวงใจ\"ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
ด้วย สพฐ.กำหนดจัดโครงการ\"ครูดีในดวงใจ\"ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
14 / ก.ค. / 2558 : ( 433 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาองค์กร (OD)
ด้วย สพป.สน.2 จะดำเนินการตามโคงการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2558
14 / ก.ค. / 2558 : ( 546 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาภาคบังคับ
ด้วย สพฐ.จะจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
6 / ก.ค. / 2558 : ( 748 / ) โดย personnel
5 stars ( 5 / 1 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
28 / ก.ค. / 2558 : ( 337 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ เป้นวันที่ 5,10,14สิงหาคม 2558
1 / ก.ค. / 2558 : ( 940 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์!!! การประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี ๒๕๕๘
8 สิงหาคม 2558
10 / มิ.ย. / 2558 : ( 1038 / ) โดย supervise
5 stars ( 5 / 1 )
ส่งคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
7 / พ.ค. / 2558 : ( 394 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กำหนดการศึกษาดูงานห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.58
กำหนดการศึกษาดูงานห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 58 ที่ สพป. นครราชสีมา เขต 1

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 / ก.ค. / 2558 : ( 283 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ยังไม่รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา รายงานตามแบบฟอร์มนี้ด่วนภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
17 / ก.ค. / 2558 : ( 155 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายนามโรงเรียนร่วมบริจาคโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ยอด ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558.
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมบริจาคเงินโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.
17 / ก.ค. / 2558 : ( 189 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มอบธงสัญลักษณ์หน่วยลูกเสือ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อรับธงสัญญลักษณ์หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด/เครื่องหมายลูกเสือต่้้านภัยยาเสพติด
13 / ก.ค. / 2558 : ( 321 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่ม 39
แจ้งโรงเรียนในสังกัดตามบัญชีรายชื่อร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่ม 39

 ข่าวสารทั่วไป
21 / มิ.ย. / 2558 : ( 224 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หน้าหอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
15 / มิ.ย. / 2558 : ( 355 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลิกโฉม ๐๗
การอบรมพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมภูส้มโฮง
20 / พ.ค. / 2558 : ( 258 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน
20 / พ.ค. / 2558 : ( 218 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
29 / ก.ค. / 2558 : ( 111 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งตารางอบรมให้ใหม่คลิกที่นี่
ตารางอบรม
29 / ก.ค. / 2558 : ( 68 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินอุดหนุน ก.ค. 58 ให้แล้ว คลิกที่นี่
โอนเงินอุดหนุน ก.ค. 58
28 / ก.ค. / 2558 : ( 88 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดสกลนคร (รุ่นที่ ๓) คลิกT
พร้อมตารางการอบรม ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
27 / ก.ค. / 2558 : ( 79 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบ ทุกโรงในสังกัด คลิกT
เข้าร่วมอบรลระบบ TEPE Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารตามแนบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
15 / มี.ค. / 2558 : ( 923 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
29 / ก.ย. / 2557 : ( 529 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 1244 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 693 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
21 / ก.ค. / 2558 : ( 166 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
ดังรายละเอียดแนบ..
20 / ก.ค. / 2558 : ( 122 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การดำเนินโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558...
10 / ก.ค. / 2558 : ( 39 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ..
10 / ก.ค. / 2558 : ( 63 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558..

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1420 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1263 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1517 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 1045 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 527 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 3016 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3299 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3492 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดีเด่น ( อ่าน : 35 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในการทดสอบและการประเมินในระดับชาติดีเด่น ( อ่าน : 25 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 79 ) เจ้าของ a
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 69 ) เจ้าของ a
[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อการรับรู้ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงโน ( อ่าน : 136 ) เจ้าของ นางสาวรักษินันท์ ปานนิล
[ 23 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 219 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 20 / มี.ค. / 2558 ] การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 291 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 364 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 362 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 452 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์

 เผยแพร่ download
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 5-การขอลาออก (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอใช้บริการอาคารสถานที่ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การออกใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 392 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1354 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 1105 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 1246 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 95974 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
3 / ส.ค. / 2558 : ( 9 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
\"ยิงนัดเดียวได้สองงาน\"

\"๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘\" จัดควบสองงาน ที่โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
2 / ส.ค. / 2558 : ( 31 / ) โดย 47020219
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และแห่เทียนวันเข้าพรรษา

ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และแห่เทียนวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๘
1 / ส.ค. / 2558 : ( 28 / ) โดย 47020155
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนบ้านตาลทำบุญวันเข้าพรรษา
29 / ก.ค. / 2558 : ( 55 / ) โดย 47020174
5 stars ( 5 / 1 )
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา [โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา]

ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

  Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155