รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2.   4,000 นายณฐ ฝุ่นเงิน ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา   3,000 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2.  2,000 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ   500 นายสนธยา หลักทอง ผอ.กลุ่ม Itec   500 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   500 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์   500 นางวิรัชดาวัลย์ ปัตลา ข้าราชการบำนาญ   2,000 น.ส.ชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์  200 คุณครูวีนัสรินทร์ คำคง ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด  309 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี  499 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบฯ  100 รองฯเจริญ ราชโสภา พร้อมครอบครัว   500 คุณครูลำไย กาญจนกัณโห   199 คุณครูอุไรวรรณ เชื้อเพชร   200 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว   500 ผอ.สิงห์ประเสริฐ โคตรนาคำ   500 น.ส.ฐิตวันต์ วรรณโชติ   206 น.ส.วิลาสินี วงษ์ประทุม   499 นางรุ่งนภา บุราณสาร   119 ผอ.สมสมัย คำภูแสน   500 ผอ.สุภพ พิลาโสภา   1,000 รองฯสุนทร สีดาบุตร   599 ผอ.เกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   500 คุณยายทองปอนด์ จันทร์โพธิ์ พร้อมครอบครัว   3,500 นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี  500 นางจิราพร แก้วผลึก  200 นายชอบกิจ กนกหงส์  50 น.ส.รัชดาพร พัฒคาต  60 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน  100 นายพิชญาย์ ไพสีขาว  20 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน  500 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  100 น.ส.ชุติปภา ไตรทิพย์  50 น.ส.ฉลุไล วงษ์ประชุม  199 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์  50 นางวิราวรรณ ตันศิริ  100 นางนภสร มีระหันนอก  100 น.ส.สิริลักษณ์ ปัญญาวัน  160 นางฉายา กองแก้ว  300 นายทวีพงษ์ กองแก้ว  200 นางบุญรวม ศรีสร้อย  500 นางดารุณี เจริญจิตร  100 นางธนิภากร กิตติภาวัลย์  100 รองฯปราณีต ศรีสร้อย  500 นางกมลทิพย์ ประชานันท์  333 นางสุวรรณี ทุมไมล์  108 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น  101 นางเกษมณี สานุศิษย์  105 น.ส.นิภาพร นันตา  110 น.ส.ธนพร มะณี  100 นายสมคิด ประครองญาติ  200 นางวราภรณ์ ไชยแสง  100 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง  299 น.ส.วลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว  100 นายอนุภาพ ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  1,000 น.ส.อตินุช ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  500 รองฯพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ  500 นางสุรีย์พร ปาละสานต์  109 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า  100 น.ส.พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ  200 Mr.stureholger Svantesson  500 ผอ.ชรินดา พิมพบุตร  1,000 ผอ.วุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์  200 ผอ.ถนัดพร ฝุ่นเงิน  200 ผอ.เยาวลักษณ์ ยศติวงศ์  209 ผอ.ผ่องฤดี  199 รก.ฟื้น  200 ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  500 ผอ.ประวิทย์ เหมะธุลิน  200 ผอ.บุญศรี ตาเมือง   500 ผอ.สมใจ ชนุคุณ  500 ผอ.จักรพันธ์ ต้นสายธนินท์   300 ผอ.ประสิทธิ์ จันทร์ไทย   300 นายสาโรจน์ ไชยคีนี   300 นายวิรัตน์ กุลชาติ   300 ผอ.ปัญญา วุฒนาม   500 ผอ.สายชล แก้วสนิท   300 รอง สำเนียง ไวยารัตน์   300 นายนวรัตน์ บัวชุม   300 นางทิพาพร แคล่วคล่อง   400 ศูนย์เครือข่ายที่ 9.   800 ผอ.แกล้วกล้า ประชานันท์   200 ผอ.สุภาพ ช่างสอน   200 ผอ.เสงี่ยม อัฐประจง   200 ผอ.ไพฑูรย์ ชัยประโคน   200 ผอ.อรรคพล ไชยตะมาตย์   200 นายสุขสิน นาเมืองรักษ์   100 น.ส.ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี   200 ผอ.เพชร บุญเลิศ   500 ศูนย์เครือข่ายที่ 17.   1,500 ผอ.จักรเพชร์ แฝงจันทร์   300 ผอ.ประพันธ์เด่น การุญ   100 ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   100 ผอ.ประเสริฐ ศักดาวงศ์   100 ผอ.ดิเรก กลยนี  100 ผอ.วินิจฉัย เหลาแตว   100 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   100 ผอ.คมกฤษณ์ คนยัง   100 ผอ.บรรจงศักดิ์ จินดาแป้น   100 ผอ.ไพรบ บุตรแสง  100 ผอ.มีชัย กลยณีย์  100 ผอ.เสมอ บุตรศรี  100 ผอ.ละอองเดือน คนยัง  100 ผอ.พันณาราย เมืองแสน  100 ผอ.ทัศน์ณรงค์ อัมราช  100 ผอ.จันทราศรี ทิพย์สิงห์  100 ผอ.ธีรพล ผ่องกมล  100 ผอ.ธนภัทร อุดมรัตนะกุล  100 ผอ.ทองพูล เรืองฤาหาร   200 ผอ.สมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์  200 ผอ.วีระศักดิ์ คำทะเนตร  1,000 ผอ.ทองดา พรหมเสนา  200 ผอ.อมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์  500 รก.ผอ.สุวคนธ์ พิมพาเลีย  100 ผอ.สุรเกียรติ รวมธรรม  200 ผอ.นัทธวัฒน์ เกษทองมา  500 ผอ.ประสิทธิชัย เบ้าคำ     300 ผอ.ปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.ภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร  200 ผอ.ยุทธพงษ์ คะตา   100 ผอ.ประไมย์ บุตรสา   100 ผอ.ศุภกิจ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.สุรชาติ สีเหลือง   100 ผอ.รัชตะ สมพมิตร   100 ผอ.วินิช ไตรโยธี   200 ผอ.สราวุฒิ บุญยืน   100 ผอ.สุภาพร กิณเรศ   100 ผอ.มานพ ติกาพันธ์   100 ผอ.ประพันธ์ ขันธพัฒน์   500 ผอ.จีระพงษ์ จันทรักษ์   100 ผอ.พิษณุ อุ่นคำ   100 ผอ.นรงค์ เห็นหลอด   300 ผอ.สุมิตร ท้าวเพชร   500 ผอ.เด่นณรงค์ มาลาทอง   100 ผอ.สุชาติ สุวรรณรงค์   100 ผอ.มานพ ศรีสร้อย   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 10.   1,000 โรงเรียนบ้านอูนดง   200 โรงเรียนบ้านหนองผือ   200 โรงเรียนบ้านนาเลา   200 โรงเรียนบ้านนาใน   200 โรงเรียนบ้านผักคำภู   200 โรงเรียนบ้านไร่ไฮ่   200 โรงเรียนบ้านคำข่า   200 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ   200 โรงเรียนบ้านโคก   200 โรงเรียนบ้านโนนอุดม   200 โรงเรียนบ้านทิดไทย   200 โรงเรียนบ้านคำแหว   200 ผอ.ยวงรัตน์ รัฐไสย   150 ผอ.อักษร ปรีชา   100 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด   100 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย   200 ดร.วิชาญ เกษเพชร   200 ผอ.พิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   200 โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิ   200 นายปริญญา สมัครการ   200 ผอ.อนุรักษ์ ดอนเส   500 รองฯปริวัฏฏ์ พุกพูน   500 ผอ.วินัย พิลาโสภา   100 นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์   100 ผอ.ประยูร หวานอ่อน   200 ผอ.นิตยา รอดเข็ม   100 ผอ.สุดารัตน์ ชนะมาร   500 คุณครูรัชฎามงคล บาลลา   200 ผอ.คำพอง อัตโยโค   200 ผอ.นิรุธ จันทะงาม   1,000 ผอ.อารมณ์ เหมะธุลิน   100 คุณครูทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา   100 คุณครูเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา   100 ผอ.วิญญา พรหมส่วน   100 นางอรอนงค์ สาขามุละ   100 ผอ.หนูทอง อินทวงษ์   100 ผอ.อวิรุทธ์ ก้อนอินทร์   1,000 ผอ.นิยม ผลมุ่ง   500 ผอ.สมหวัง มหาวัง   300 ผอ.ทนงศักดิ์ เจริญไชย   300 ผอ.รุ่งนภา ธิศรี   500 ผอ.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ   500 ผอ.ปารวี เจริญยศ   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 1.   3,000 ผอ.เรวัต หาระโคตร   200 ผอ.เสงี่ยม นรสาร   200 ผอ.รัชฎาพร ผิวเงิน   500 ผอ.เพลินพิศ ดาศักดิ์   100 ผอ.วิมล พรหมจักร   300 ผอ.มณีโสม พุทธโคตร   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 19.   820 ผอ.อภินันท์ ทิพเนตร   500 โรงเรียนทรายมูลฯ   1,000 ผอ.วีระชัย อินทรเกษม   300 ผอ.ธีรยุทธ คำทิพย์   299 ผอ.เนรมิต ไชยคุณ   399 ผอ.สมพร กองแก้ว   199 ผอ.ปัญญา คนงาม   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 20.   1,800 ผอ.พรชัย อำมุกคะ   500 ผอ.เรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ   200 ผอ.ไมตรี บนปาก   200 ผอ.บุญเพ็ง กุละนาม   200 ผอ.สมบูรณ์ พลเศษ   200 ผอ.บุญรัตน์ คำหล้า   200 ผอ.สุรพล บรรเทา   200 นางทองพูน บุตราช   100 ผอ.ถวัลย์ เขจรสัตย์   200 ผอ.ชัยรัตน์ ทิพย์บุญชู   500 ผอ.วิเศษ บุญเลิศ   500 ผอ.จิตติพงษ์ ศรแผลง   500 ผอ.ชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน   500 ผอ.ทวี แสนอุบล   300 ผอ.ชูทรัพย์ ภาวงศ์   300 ผอ.สุพจน์ พลหาญ   300 ผอ.โกวัฒน์ ศรีอุบล   200 ผอ.กฤษพงศ์ อยู่เย็น   200 ผอ.ชุมพร กรุณานำ   200 ผอ.สมพร เสนเสนา   100 นางมัณฑนา กาญจนพงศ์กิจ   200 ผอ.พอใจ อินทร์สา   200 นางดนุภัค กุจะพันธ์   200 โรงเรียนบ้านโคกศิลา   500 ผอ.สถาพร นาสุข   100   รวม 80,595 บาท
[ประกาศ สพฐ. ] [คู่มือการใช้งาน ] [สมัครเข้าใช้งาน ] [เข้าหน้าหลักระบบ ] [ลืมชื่อ รหัสผ่าน] แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 เข้าระบบการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2
อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 28 / ส.ค. / 2558 ] แจ้งโรงเรียนกรอกแบบตอบรับโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ( 263 / ) โดย supervise
[ 28 / ส.ค. / 2558 ] ด่วนที่สุด! การออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ อ.ก.ต.ป.น. ( 737 / ) โดย supervise
[ 24 / ส.ค. / 2558 ] มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12 ( 1298 / ) โดย admin
[ 24 / ส.ค. / 2558 ] แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ( 1172 / ) โดย prnews
[ 24 / ส.ค. / 2558 ] การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล ( 300 / ) โดย prnews
[ 23 / ส.ค. / 2558 ] อบรมจัดทำสื่อพัฒนาครูปฐมวัย ( 713 / ) โดย prnews
[ 21 / ส.ค. / 2558 ] แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2558 ( 533 / ) โดย prnews
[ 21 / ส.ค. / 2558 ] ผลการประกวดโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3/2558 ( 211 / ) โดย prnews
[ 21 / ส.ค. / 2558 ] ประกวดพานบายศรี ( 129 / ) โดย prnews
[ 21 / ส.ค. / 2558 ] ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการ “ รวมใจไทย ต้านการค้ามนุษย์ ” ( 102 / ) โดย prnews

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
28 / ส.ค. / 2558 : ( 365 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
(ด่วนที่สุด)ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ให้รีบดำเนินการจัดซื้อวัสดุุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ให้รีบดำเนินการจัดซื้อวัสดุุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20 / ส.ค. / 2558 : ( 161 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักครู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักครู โรงเรียนบ้านดงแสนตอ
18 / ส.ค. / 2558 : ( 519 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งให้ตรวจดูและรับเอกสารการศึกษาบุตรพยาบาลกลับไปแก้ไข
แจ้งให้ตรวจดูและรับเอกสารการศึกษาบุตรพยาบาลกลับไปแก้ไข
18 / ส.ค. / 2558 : ( 377 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งให้มารับเอกสารค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องกลับไปแก้ไข
แจ้งให้มารับเอกสารค่ารักษาพยาบาลกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
28 / ส.ค. / 2558 : ( 128 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
28 / ส.ค. / 2558 : ( 94 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
28 / ส.ค. / 2558 : ( 26 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
25 / ส.ค. / 2558 : ( 368 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
19 / มิ.ย. / 2558 : ( 1367 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
8 / มิ.ย. / 2558 : ( 597 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2558
โดยให้เร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น.
2 / เม.ย. / 2558 : ( 1408 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
30 / มี.ค. / 2558 : ( 1264 / ) โดย itec
5 stars ( 5 / 1 )
จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษาเปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 20 เมษายน 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 / ส.ค. / 2558 : ( 699 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งรายชื่อครูนาฏศิลป์
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดแจ้งรายชื่อครูผู้สอนนาฏศิลป์โรงเรียนละ ๑ คน เข้ารับการอบรมฯ
6 / ส.ค. / 2558 : ( 2242 / ) โดย personnel
2 stars ( 2 / 1 )
ข้อมูลอัตรากำลัง
ข้อมูลอัตรากำลังครู ขาดเกณฑ์ เกินเกณฑ์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
4 / ส.ค. / 2558 : ( 813 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูที่ไม่มีวิทยฐานะและเลือนค่าจ้างประจำ
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558
4 / ส.ค. / 2558 : ( 583 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมฯ
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรมก่อนแต่งตั้งภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
28 / ส.ค. / 2558 : ( 75 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา หน้าที่พลเมือง (รร.บ้านแร่)
ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา หน้าที่พลเมือง (รร.บ้านแร่)
11 / ส.ค. / 2558 : ( 752 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK 2015) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 สิงหาคม 2558
8 / ส.ค. / 2558 : ( 808 / ) โดย supervise
5 stars ( 5 / 1 )
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK 2015)
สัปดาห์อาเซียน
28 / ก.ค. / 2558 : ( 513 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันที่ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ เป้นวันที่ 5,10,14สิงหาคม 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 / ส.ค. / 2558 : ( 42 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (รวมเอกชนด้วย) จำนวน 66 โรงเรียน ส่งแบบรายงานลูกเสือเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือ/ทำเนียบผู้กำกับลูกเสือ/ทำเนียบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแบบรายงานที่ 1 -3
27 / ส.ค. / 2558 : ( 316 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
14 / ส.ค. / 2558 : ( 108 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญติดตามชมรายการ \"พระคุณที่สาม\"
แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและเชิญชวนติดตามชมรายการ \"พระคุณที่สาม\"
10 / ส.ค. / 2558 : ( 163 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (รวมเอกชนด้วย) จำนวน 66 โรงเรียน ส่งแบบรายงานลูกเสือเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสือ/ทำเนียบผู้กำกับลูกเสือ/ทำเนียบลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามแบบรายงานที่ 1 -3

 ข่าวสารทั่วไป
6 / ส.ค. / 2558 : ( 318 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สำรวจผู้บริหารโรงเรียนขาดเล็กที่มีความประสงค์ร่วมศึกาาดูงาน โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
สำรวจผู้บริหารโรงเรียนขาดเล็กที่มีความประสงค์ร่วมศึกาาดูงาน โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี
21 / มิ.ย. / 2558 : ( 267 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ระเบียบแถว
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หน้าหอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
15 / มิ.ย. / 2558 : ( 413 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พลิกโฉม ๐๗
การอบรมพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมภูส้มโฮง
20 / พ.ค. / 2558 : ( 303 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
25 / ส.ค. / 2558 : ( 89 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หนังสือราชการด่วน แจ้งโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด ดาวน์โหลดที่นี่T
การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบ ปีการศึกษา 2558
21 / ส.ค. / 2558 : ( 77 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2558
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดรับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2558
18 / ส.ค. / 2558 : ( 112 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ
เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ รร.เอกชน
18 / ส.ค. / 2558 : ( 124 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งหนังสือราชการ 2 ถึงโรงเรียนเอกชนทุกโรงในสังกัด คลิกดาวน์โหลดT
กำหนดการทดสอบ ONET รายละเอียดตามแนบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
15 / มี.ค. / 2558 : ( 1159 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
29 / ก.ย. / 2557 : ( 565 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 1352 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 722 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
19 / ส.ค. / 2558 : ( 156 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17-30 สิงหาคม 2558 ...
13 / ส.ค. / 2558 : ( 115 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
กรณีผู้ที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุภายในปี ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙..
4 / ส.ค. / 2558 : ( 224 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ข่าวมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา..
3 / ส.ค. / 2558 : ( 191 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๘
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒...

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1447 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1293 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1545 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 1071 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 552 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 3058 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3342 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3552 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมดีเด่น ( อ่าน : 92 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 23 / ก.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนในการทดสอบและการประเมินในระดับชาติดีเด่น ( อ่าน : 60 ) เจ้าของ นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 100 ) เจ้าของ a
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 88 ) เจ้าของ a
[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อการรับรู้ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงโน ( อ่าน : 167 ) เจ้าของ นางสาวรักษินันท์ ปานนิล
[ 23 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 247 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 20 / มี.ค. / 2558 ] การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 356 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 388 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 384 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 478 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์

 เผยแพร่ download
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] 5-การขอลาออก (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย 47020216
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การขอใช้บริการอาคารสถานที่ (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218
[ 20 / ก.ค. / 2558 ] การออกใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย 47020218

 กลุ่มงานสารสนเทศ
27 / ส.ค. / 2558 : ( 71 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรครั้งที่ 12 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65) ปีการศึกษา 2558
แจ้งปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรครั้งที่ 12 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65) ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 421 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1387 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 1131 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 97394 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
28 / ส.ค. / 2558 : ( 18 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันวิทยาศาสตร์ ปี๒๕๕๘

จัดกิจกรรมว้นวิทยาศาสตร์ ปี๒๕๕๘
27 / ส.ค. / 2558 : ( 143 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับคุณครูคนใหม่

ขวัญกำลังใจ จากผู้อำนวยการโรงเรียน
26 / ส.ค. / 2558 : ( 64 / ) โดย 47020030
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บรรยากาศการทดสอบวัดผลประเมินผลความสามารถและทักษะ \"การอ่าน การเขียน

สนามสอบโรงเรียนบ้านอูน
25 / ส.ค. / 2558 : ( 94 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จัดทำแบบทดสอบ

จัดทำแบบทดสอบวัดผลประเมินผลความสามารถและทักษะ \"อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องและเขียนคล่อง\"
25 / ส.ค. / 2558 : ( 40 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ยาเสพติด 4 โรงเรียน

อบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี 2558
24 / ส.ค. / 2558 : ( 68 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย

เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
20 / ส.ค. / 2558 : ( 94 / ) โดย 47020194
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วิชาชีวิต....เริ่มแล้วที่โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ได้ให้นักเรียนถอนกล้าดำนา
19 / ส.ค. / 2558 : ( 129 / ) โดย 47020077
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนขมิ้นเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนขมิ้น ได้ไปทัศนศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
18 / ส.ค. / 2558 : ( 84 / ) โดย 47020030
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านอูนดงจัดกิจกรรมวันวิทยาศาตร์
18 / ส.ค. / 2558 : ( 109 / ) โดย 47020155
5 stars ( 5 / 1 )
โรงเรียน BBL

โรงเรียนบ้านตาลทาสีตามโครงการ BBL

  Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155