รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2.   4,000 นายณฐ ฝุ่นเงิน ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัยวิทยา   3,000 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 2.  2,000 นายสำราญ ศรีจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร 2.  500 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผอ.กลุ่มอำนวยการ   500 นายสนธยา หลักทอง ผอ.กลุ่ม Itec   500 นายวีระพันธ์ นันทราช ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   500 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์   500 นางวิรัชดาวัลย์ ปัตลา ข้าราชการบำนาญ   2,000 น.ส.ชุลีพร สแวนเทสสัน นักประชาสัมพันธ์  200 คุณครูวีนัสรินทร์ คำคง ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด  309 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี  499 นางสุชาดา พิณทอง นักวิชาการตรวจสอบฯ  100 รองฯเจริญ ราชโสภา พร้อมครอบครัว   500 คุณครูลำไย กาญจนกัณโห   199 คุณครูอุไรวรรณ เชื้อเพชร   200 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว   500 ผอ.สิงห์ประเสริฐ โคตรนาคำ   500 น.ส.ฐิตวันต์ วรรณโชติ   206 น.ส.วิลาสินี วงษ์ประทุม   499 นางรุ่งนภา บุราณสาร   119 ผอ.สมสมัย คำภูแสน   500 ผอ.สุภพ พิลาโสภา   1,000 รองฯสุนทร สีดาบุตร   599 ผอ.เกษม คำมุงคุณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   500 คุณยายทองปอนด์ จันทร์โพธิ์ พร้อมครอบครัว   3,500 นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี  500 นางจิราพร แก้วผลึก  200 นายชอบกิจ กนกหงส์  50 น.ส.รัชดาพร พัฒคาต  60 น.ส.สัมฤทธิ์ สายสอน  100 นายพิชญาย์ ไพสีขาว  20 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน  500 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์  100 น.ส.ชุติปภา ไตรทิพย์  50 น.ส.ฉลุไล วงษ์ประชุม  199 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์  50 นางวิราวรรณ ตันศิริ  100 นางนภสร มีระหันนอก  100 น.ส.สิริลักษณ์ ปัญญาวัน  160 นางฉายา กองแก้ว  300 นายทวีพงษ์ กองแก้ว  200 นางบุญรวม ศรีสร้อย  500 นางดารุณี เจริญจิตร  100 นางธนิภากร กิตติภาวัลย์  100 รองฯปราณีต ศรีสร้อย  500 นางกมลทิพย์ ประชานันท์  333 นางสุวรรณี ทุมไมล์  108 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น  101 นางเกษมณี สานุศิษย์  105 น.ส.นิภาพร นันตา  110 น.ส.ธนพร มะณี  100 นายสมคิด ประครองญาติ  200 นางวราภรณ์ ไชยแสง  100 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง  299 น.ส.วลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว  100 นายอนุภาพ ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  1,000 น.ส.อตินุช ธัญพิชชา หุ้นส่วนเจริญกิจการ  500 รองฯพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ  500 นางสุรีย์พร ปาละสานต์  109 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า  100 น.ส.พรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ  200 Mr.stureholger Svantesson  500 ผอ.ชรินดา พิมพบุตร  1,000 ผอ.วุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์  200 ผอ.ถนัดพร ฝุ่นเงิน  200 ผอ.เยาวลักษณ์ ยศติวงศ์  209 ผอ.ผ่องฤดี  199 รก.ฟื้น  200 ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ เดชราช  500 ผอ.ประวิทย์ เหมะธุลิน  200 ผอ.บุญศรี ตาเมือง   500 ผอ.สมใจ ชนุคุณ  500 ผอ.จักรพันธ์ ต้นสายธนินท์   300 ผอ.ประสิทธิ์ จันทร์ไทย   300 นายสาโรจน์ ไชยคีนี   300 นายวิรัตน์ กุลชาติ   300 ผอ.ปัญญา วุฒนาม   500 ผอ.สายชล แก้วสนิท   300 รอง สำเนียง ไวยารัตน์   300 นายนวรัตน์ บัวชุม   300 นางทิพาพร แคล่วคล่อง   400 ศูนย์เครือข่ายที่ 9.   800 ผอ.แกล้วกล้า ประชานันท์   200 ผอ.สุภาพ ช่างสอน   200 ผอ.เสงี่ยม อัฐประจง   200 ผอ.ไพฑูรย์ ชัยประโคน   200 ผอ.อรรคพล ไชยตะมาตย์   200 นายสุขสิน นาเมืองรักษ์   100 น.ส.ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี   200 ผอ.เพชร บุญเลิศ   500 ศูนย์เครือข่ายที่ 17.   1,500 ผอ.จักรเพชร์ แฝงจันทร์   300 ผอ.ประพันธ์เด่น การุญ   100 ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   100 ผอ.ประเสริฐ ศักดาวงศ์   100 ผอ.ดิเรก กลยนี  100 ผอ.วินิจฉัย เหลาแตว   100 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์   100 ผอ.คมกฤษณ์ คนยัง   100 ผอ.บรรจงศักดิ์ จินดาแป้น   100 ผอ.ไพรบ บุตรแสง  100 ผอ.มีชัย กลยณีย์  100 ผอ.เสมอ บุตรศรี  100 ผอ.ละอองเดือน คนยัง  100 ผอ.พันณาราย เมืองแสน  100 ผอ.ทัศน์ณรงค์ อัมราช  100 ผอ.จันทราศรี ทิพย์สิงห์  100 ผอ.ธีรพล ผ่องกมล  100 ผอ.ธนภัทร อุดมรัตนะกุล  100 ผอ.ทองพูล เรืองฤาหาร   200 ผอ.สมศักดิ์ ศรีประทุมวงศ์  200 ผอ.วีระศักดิ์ คำทะเนตร  1,000 ผอ.ทองดา พรหมเสนา  200 ผอ.อมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์  500 รก.ผอ.สุวคนธ์ พิมพาเลีย  100 ผอ.สุรเกียรติ รวมธรรม  200 ผอ.นัทธวัฒน์ เกษทองมา  500 ผอ.ประสิทธิชัย เบ้าคำ     300 ผอ.ปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.ภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร  200 ผอ.ยุทธพงษ์ คะตา   100 ผอ.ประไมย์ บุตรสา   100 ผอ.ศุภกิจ ไชยเชษฐ์   100 ผอ.สุรชาติ สีเหลือง   100 ผอ.รัชตะ สมพมิตร   100 ผอ.วินิช ไตรโยธี   200 ผอ.สราวุฒิ บุญยืน   100 ผอ.สุภาพร กิณเรศ   100 ผอ.มานพ ติกาพันธ์   100 ผอ.ประพันธ์ ขันธพัฒน์   500 ผอ.จีระพงษ์ จันทรักษ์   100 ผอ.พิษณุ อุ่นคำ   100 ผอ.นรงค์ เห็นหลอด   300 ผอ.สุมิตร ท้าวเพชร   500 ผอ.เด่นณรงค์ มาลาทอง   100 ผอ.สุชาติ สุวรรณรงค์   100 ผอ.มานพ ศรีสร้อย   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 10.   1,000 โรงเรียนบ้านอูนดง   200 โรงเรียนบ้านหนองผือ   200 โรงเรียนบ้านนาเลา   200 โรงเรียนบ้านนาใน   200 โรงเรียนบ้านผักคำภู   200 โรงเรียนบ้านไร่ไฮ่   200 โรงเรียนบ้านคำข่า   200 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ   200 โรงเรียนบ้านโคก   200 โรงเรียนบ้านโนนอุดม   200 โรงเรียนบ้านทิดไทย   200 โรงเรียนบ้านคำแหว   200 ผอ.ยวงรัตน์ รัฐไสย   150 ผอ.อักษร ปรีชา   100 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด   100 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย   200 ดร.วิชาญ เกษเพชร   200 ผอ.พิสุทธิ์ สมบูรณ์พร้อม   200 โรงเรียนโคกสีจตุรภูมิ   200 นายปริญญา สมัครการ   200 ผอ.อนุรักษ์ ดอนเส   500 รองฯปริวัฏฏ์ พุกพูน   500 ผอ.วินัย พิลาโสภา   100 นางฉวีวรรณ ประทุมพงษ์   100 ผอ.ประยูร หวานอ่อน   200 ผอ.นิตยา รอดเข็ม   100 ผอ.สุดารัตน์ ชนะมาร   500 คุณครูรัชฎามงคล บาลลา   200 ผอ.คำพอง อัตโยโค   200 ผอ.นิรุธ จันทะงาม   1,000 ผอ.อารมณ์ เหมะธุลิน   100 คุณครูทวีศักดิ์ กาสินธุ์พิลา   100 คุณครูเพ็ญพิไล กาสินธุ์พิลา   100 ผอ.วิญญา พรหมส่วน   100 นางอรอนงค์ สาขามุละ   100 ผอ.หนูทอง อินทวงษ์   100 ผอ.อวิรุทธ์ ก้อนอินทร์   1,000 ผอ.นิยม ผลมุ่ง   500 ผอ.สมหวัง มหาวัง   300 ผอ.ทนงศักดิ์ เจริญไชย   300 ผอ.รุ่งนภา ธิศรี   500 ผอ.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ   500 ผอ.ปารวี เจริญยศ   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 1.   3,000 ผอ.เรวัต หาระโคตร   200 ผอ.เสงี่ยม นรสาร   200 ผอ.รัชฎาพร ผิวเงิน   500 ผอ.เพลินพิศ ดาศักดิ์   100 ผอ.วิมล พรหมจักร   300 ผอ.มณีโสม พุทธโคตร   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 19.   820 ผอ.อภินันท์ ทิพเนตร   500 โรงเรียนทรายมูลฯ   1,000 ผอ.วีระชัย อินทรเกษม   300 ผอ.ธีรยุทธ คำทิพย์   299 ผอ.เนรมิต ไชยคุณ   399 ผอ.สมพร กองแก้ว   199 ผอ.ปัญญา คนงาม   100 ศูนย์เครือข่ายที่ 20.   1,800 ผอ.พรชัย อำมุกคะ   500 ผอ.เรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ   200 ผอ.ไมตรี บนปาก   200 ผอ.บุญเพ็ง กุละนาม   200 ผอ.สมบูรณ์ พลเศษ   200 ผอ.บุญรัตน์ คำหล้า   200 ผอ.สุรพล บรรเทา   200 นางทองพูน บุตราช   100 ผอ.ถวัลย์ เขจรสัตย์   200 ผอ.ชัยรัตน์ ทิพย์บุญชู   500 ผอ.วิเศษ บุญเลิศ   500 ผอ.จิตติพงษ์ ศรแผลง   500 ผอ.ชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน   500 ผอ.ทวี แสนอุบล   300 ผอ.ชูทรัพย์ ภาวงศ์   300 ผอ.สุพจน์ พลหาญ   300 ผอ.โกวัฒน์ ศรีอุบล   200 ผอ.กฤษพงศ์ อยู่เย็น   200 ผอ.ชุมพร กรุณานำ   200 ผอ.สมพร เสนเสนา   100 นางมัณฑนา กาญจนพงศ์กิจ   200 ผอ.พอใจ อินทร์สา   200 นางดนุภัค กุจะพันธ์   200 โรงเรียนบ้านโคกศิลา   500 ผอ.สถาพร นาสุข   100   รวม 80,595 บาท
[ประกาศ สพฐ. ] [คู่มือการใช้งาน ] [สมัครเข้าใช้งาน ] [เข้าหน้าหลักระบบ ] [ลืมชื่อ รหัสผ่าน] แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ทุกตำแหน่ง เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major: TEPE Online)ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 25 / พ.ค. / 2558 ] ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ( 14 / ) โดย prnews
[ 25 / พ.ค. / 2558 ] โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ( 17 / ) โดย prnews
[ 25 / พ.ค. / 2558 ] จำหน่ายสติ๊กเกอร์พระเจ้าทันใจ เพื่อกองทุนสงเคราะห์นักเรียนยากจน ( 5 / ) โดย prnews
[ 25 / พ.ค. / 2558 ] การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ( 28 / ) โดย prnews
[ 25 / พ.ค. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ( 22 / ) โดย general
[ 24 / พ.ค. / 2558 ] ส่งรายชื่อด่วน \"โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต\" ปีการศึกษา2557 ( 239 / ) โดย support
[ 24 / พ.ค. / 2558 ] ด่วนที่สุด! มี 79 โรงเรียน ยังไม่ส่งรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการเลื่อนชั้นปลายปี 2557 ( 629 / ) โดย supervise
[ 24 / พ.ค. / 2558 ] สกลนคร เขต 2 พลิกโฉมโรงเรียน ( 280 / ) โดย prnews
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ( 79 / ) โดย general
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการอบรม e-Training ( 972 / ) โดย personnel

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
21 / พ.ค. / 2558 : ( 506 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งข้าราชการครูและข้าราชการบำนาญตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นประสงค์ทำ UNDO(เพิ่มเติม)
แจ้งข้าราชการครูและข้าราชการบำนาญตรวจสอบรายชื่อที่ยื่นประสงค์ทำ UNDO(เพิ่มเติม)
20 / พ.ค. / 2558 : ( 722 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อของข้าราชการครูและบำนาญของการส่งเอกสาร การกลับมาใช้ กบข.ตามพรบ. 2494 ของข้าราชการ
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อ ถ้ายังไม่มีกรุณาติดต่อกลับกลุ่มการเงิน ด่วน
18 / พ.ค. / 2558 : ( 337 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร(เอกสารไม่ครบ)
แจ้งค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร(เอกสารไม่ครบ)
14 / พ.ค. / 2558 : ( 470 / ) โดย finance
3 stars ( 3 / 1 )
แจ้งโอนเงินเดือนครูงบวิกฤต
แจ้งโอนเงินเดือนครูงบวิกฤต

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
24 / เม.ย. / 2558 : ( 682 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2558
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2558
31 / มี.ค. / 2558 : ( 184 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
31 / มี.ค. / 2558 : ( 531 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การแต่งกายในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2558
การแต่งกายในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2558
31 / มี.ค. / 2558 : ( 364 / ) โดย general
4 stars ( 4 / 1 )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
2 / เม.ย. / 2558 : ( 968 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
30 / มี.ค. / 2558 : ( 1100 / ) โดย itec
5 stars ( 5 / 1 )
จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษาเปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 20 เมษายน 2558
18 / ธ.ค. / 2557 : ( 407 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
13 / พ.ย. / 2557 : ( 1271 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 / พ.ค. / 2558 : ( 3397 / ) โดย personnel
1 stars ( 1 / 1 )
รายงานข้อมูลการอบรม e-Training (UTQ online)
ให้โรงเรียนและศึกษานิเทศก์กรอกข้อมูลรายงานการอบรม
25 / มี.ค. / 2558 : ( 224 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอุปสมบท
เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
16 / มี.ค. / 2558 : ( 881 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินฯ
24 / ก.พ. / 2558 : ( 442 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้ารับฟังคำชี้แจ้ง ในวันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 09.00 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี(ห้อง B)

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7 / พ.ค. / 2558 : ( 275 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กำหนดการศึกษาดูงานห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.58
กำหนดการศึกษาดูงานห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 58 ที่ สพป. นครราชสีมา เขต 1
6 / พ.ค. / 2558 : ( 471 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานผล O-NET
รายงานเอกสารผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
6 / พ.ค. / 2558 : ( 684 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผลการสอบ LAS
แจ้งผลการสอบ LAS ปีการศึกษา 2557
18 / เม.ย. / 2558 : ( 2774 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานผล NT 2557
รายงานสรุปผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2557

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 / พ.ค. / 2558 : ( 149 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับวุฒิบัตรการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
30 / มี.ค. / 2558 : ( 248 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับสื่อหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย
16 / มี.ค. / 2558 : ( 420 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
16 / มี.ค. / 2558 : ( 297 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

 ข่าวสารทั่วไป
20 / พ.ค. / 2558 : ( 105 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน
20 / พ.ค. / 2558 : ( 80 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๑๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
20 / พ.ค. / 2558 : ( 75 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
ต้านภัยยาเสพติด
อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
30 / ธ.ค. / 2557 : ( 372 / ) โดย supervise
4 stars ( 4 / 1 )
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
25 / พ.ค. / 2558 : ( 51 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้ ร.ร.เอกชนตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 58 ตามคู่มือคลิกที่นี่
ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2557
12 / พ.ค. / 2558 : ( 161 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งและอนุญาตให้บุคคลที่มีรายชื่อตามคำส่ั่งฯ ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยาเสพติดในสถานศึษา
8 / พ.ค. / 2558 : ( 162 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
แจ้งโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
8 / พ.ค. / 2558 : ( 102 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้โรงเรียนเอกชนเข้าเวป สช.(ปักหมุด) เพื่อเข้าไปเอาหนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ PSIS
แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ PSIS

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
15 / มี.ค. / 2558 : ( 550 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
29 / ก.ย. / 2557 : ( 455 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 1098 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 616 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
21 / พ.ค. / 2558 : ( 72 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558...
24 / เม.ย. / 2558 : ( 85 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
จากเดิม วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 เป็นไม่มีกำหนด
13 / มี.ค. / 2558 : ( 302 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป
ในระหว่างวันที่ 10 – 29 มีนาคม 2558 ..
12 / มี.ค. / 2558 : ( 155 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ..

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1349 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1186 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1457 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 982 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 474 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2912 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3197 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3389 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 18 ) เจ้าของ a
[ 22 / พ.ค. / 2558 ] a ( อ่าน : 14 ) เจ้าของ a
[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อการรับรู้ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงโน ( อ่าน : 71 ) เจ้าของ นางสาวรักษินันท์ ปานนิล
[ 23 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 125 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 20 / มี.ค. / 2558 ] การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 160 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 272 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 275 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 388 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 876 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 601 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 36 / ดาวน์โหลด : 26 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 92 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 109 / ดาวน์โหลด : 163 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 587 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 422 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 354 / ดาวน์โหลด : 469 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 339 / ดาวน์โหลด : 511 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 342 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1282 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 1035 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 1192 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 93935 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
25 / พ.ค. / 2558 : ( 34 / ) โดย 47020052
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
22 / พ.ค. / 2558 : ( 37 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
\"ประชาธิปไตยในโรงเรียน\"

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
22 / พ.ค. / 2558 : ( 52 / ) โดย 47020207
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
\"เปิดแล้ว\"

ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง
22 / พ.ค. / 2558 : ( 93 / ) โดย 47020168
5 stars ( 5 / 1 )
โรงเรียนบ้านแกดำและโรงเรียนบ้านหนองแสง สังกัดสพป.สกลนคร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณครูยุทธศาสตร์ เชื้อเพชร กับ วาที่ ผอ.สนิท เชื้อเพชร ที่สูญเสียมารดา

โรงเรียนบ้านแกดำและโรงเรียนบ้านหนองแสง สังกัดสพป.สกลนคร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณครูยุทธศาสตร์ เชื้อเพชร กับ วาที่ ผอ.สนิท เชื้อเพชร ที่สูญเสียมารดา

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155