ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึการสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 27

Read more

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่มีผู้ครองตำแหน่ง)

จำนวนคนดู: 63

Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 30

Read more

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 129

Read more

แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อติดต่อขอรับเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคืน เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ

จำนวนคนดู: 45

Read more